Visos pastatų priežiūros paslaugos

TEISINĖ INFORMACIJA

  1. Daugiabučių namų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašas. Plačiau.
  2. Daugiabučių namų priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas. Plačiau.
  3. LR civilinis kodeksas. Plačiau.
  4. Šilumos ūkio įstatymas. Plačiau.
  5. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą). Plačiau.
  6. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Plačiau.
  7. Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas. Plačiau.
  8. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai.Plačiau.
  9. Daugiabučio namo bendrosios nuosavybės administravimo darbų sąrašas. 
  10. Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas.
  11. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų sąrašas.Plačiau.
  12. Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimas. Plačiau.
  13. Jungtinės veiklos sutartis. Plačiau.
  14. Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodika. Plačiau.
  15. Vilniaus miesto savivaldybės taryba sprendimas „Dėl atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių tvirtinimo“ Nr. 1-444.
  16. Dėl triukšmo gyvenamoje aplinkoje. Plačiau.
  17. Tvarkos ir švaros Vilniaus mieste taisyklės. Plačiau.
  18. Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklės. Plačiau.
  19. Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrengimų naudojimo taisyklės. Plačiau.
  20. Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai.Plačiau. Taip pat skaitykite čia.
  21. Šilumos paskirstymo metodai.
  22. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo. Plačiau.
  23. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės. Plačiau.
  24. UAB „Naujoji Pilaitė“ administruojamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklės. Plačiau.